Enter your keyword

Placement 2012

Namrata Jain

MANAGER , R.V. ELECTRICALS

Vivek Kumar

TATA MOTERS

Amit Mishra

RELIANCE COMMUNICATION

Shri Prakash Pandey

HUNDAI

Vinod Singh

R. NARAYANA P.LTD

Arvendu Samjhadwar

HCL CDC

Akhilesh Gupta

HDFC BANK

Kaushlendra Nath Pandey

Radisson

Ravi Prakash

HP COMPUTER P.Ltd.

Savita Tiwari

Spencers

Anveshra Prakash

Amity,(Faculty) Noida

Vishal Gupta

VINAYAK BAJAJ

Ajeet Yadav

Chandrash Aluminum

Poonam Yadav

HERO MOTOR Corp.

Monika Mishra

Spencers

Ankit Pandey

SAP BANGLORE<./p>

Rajat Gupta

Just Dial

Sunit Kumar

ICICI General Insurance

Ayushman Verma

Airtel

Pragya Sharma

+91 9389854474

Contact us